HMB 23
(species unknown)
ICPB XM147
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
Pereira BM12
(species unknown)
VdM 160
(species unknown)