Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 9.4
HMB 72
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. manihotis
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
Lozano 23L
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
UQM 1849
(species unknown)
VdM 157
(species unknown)