Xanthomonas campestris pv. nakataecorchori
Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchori
Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchorii
NZRCC 10422
(species unknown)
PDDCC 5742
(species unknown)
VdM 90
(species unknown)