ICPB XN104
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchori
Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchorii