Dye YF3
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. nakataecorchori
Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchori
PDDCC 1624
(species unknown)