Xanthomonas campestris pv. pelargonii
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii