Xanthomonas campestris
Burkholder G1
(species unknown)
G1
(species unknown)
ICPB XG4
(species unknown)
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Starr XG4
(species unknown)
XG 4
(species unknown)