Xanthomonas axonopodis
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli pv. fuscans
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
D.W. Dye ZK4
T
(species unknown)
Dye ZK4
T
(species unknown)
Hagborg 3649
T
(species unknown)
[no data]
Xanthomonas campestris pv. phaseoli
ICPB 10520
T
(species unknown)
ICPB XP163
T
(species unknown)
Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli pv. fuscans
PDDCC 239
T
(species unknown)
W.A.F. Hagborg 3649
T
(species unknown)
ZK 4
T
(species unknown)