Xanthomonas translucens pv. phleipratensis
Xanthomonas translucens pv. phleipratensis
ICPB XT103
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. phleipratensis
Xanthomonas translucens pv. phleipratensis
NZRCC 10433
(species unknown)
PDDCC 5744
(species unknown)
VdM 105
(species unknown)
Wallin 3
(species unknown)