Xanthomonas pisi
Xanthomonas pisi
D.W. Dye XA1
T
(species unknown)
(species unknown)
Dye XA1
T
(species unknown)
Xanthomonas pisi
Xanthomonas pisi
Xanthomonas campestris pv. pisi
Xanthomonas pisi
NZRCC 10438
T
(species unknown)
PDDCC 570
T
(species unknown)
VdM 111
T
(species unknown)