12
(species unknown)
Xanthomonas campestris
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola 9.2
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola
ICPB XP137
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
NZRCC 10440
(species unknown)
Patel 12
(species unknown)
PDDCC 5779
(species unknown)
VdM 113
(species unknown)
XP 137
(species unknown)