Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
Dye ZX1
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola
ITCC B46
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
PDDCC 332
(species unknown)