Xanthomonas arboricola
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola
Xanthomonas arboricola pv. poinsettiicola
Watson A2747
(species unknown)