Xanthomonas codiaei
Xanthomonas codiaei
Chase X87
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola
Xanthomonas codiaei
NCPPB 4406
Xanthomonas codiaei