Xanthomonas codiaei
Xanthomonas codiaei
Chase X259
T
(species unknown)
Xanthomonas codiaei
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola
Xanthomonas codiaei
Xanthomonas codiaei
NCPPB 4350
T
Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola