Xanthomonas axonopodis pv. ricini
Xanthomonas axonopodis pv. ricini
Sabet Ric 4
(species unknown)