Xanthomonas axonopodis pv. ricini
Xanthomonas axonopodis pv. ricini
Sabet Ric 3
(species unknown)