Xanthomonas campestris pv. thespesiae
ITCC P33
(species unknown)
Xanthomonas pv. thespesiae
NCPPB 4404
Xanthomonas campestris pv. thespesiae