Xanthomonas vesicatoria
Xanthomonas euvesicatoria
PDDCC 6061
(species unknown)
Watson E2425
(species unknown)