Kishun 82-2
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria