Kishun 82-3
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria