Kishun 82-4
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria