Kishun 82-5
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria