HMB 108
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria
Maraite 1011
(species unknown)
VdM 177
(species unknown)