HMB 128
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria
Maraite 1030b
(species unknown)
VdM 176
(species unknown)