HMB 140
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria
Perreaux XvPo11
(species unknown)
VdM 178
(species unknown)