HMB 141
(species unknown)
Xanthomonas euvesicatoria
Perreaux XvTo21
(species unknown)
VdM 180
(species unknown)