Xanthomonas euvesicatoria
Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria
Robbs ENA-804
(species unknown)