Xanthomonas euvesicatoria
Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria
Robbs ENA-734
(species unknown)