Xanthomonas arboricola pv zantedeschiae
Dye VN1
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae
Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae
Joubert 3
(species unknown)
Joubert Arum 3
(species unknown)
Xanthomonas pv. zantedeschiae
Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae
NZRCC 10469
(species unknown)