Xanthomonas fragariae
F1 Benaki
(species unknown)
Xanthomonas fragariae
PD 2662
(species unknown)
VdM 58
(species unknown)