ICPB XF105
(species unknown)
Xanthomonas fragariae
Xanthomonas fragariae
VdM 57
(species unknown)