Zymomonas mobilis subsp. pomaceae
Zymomonas mobilis
Zymomonas mobilis subsp. pomaceae
(species unknown)
Zymomonas mobilis subsp. pomaceae