Pseudomonas syringae pv. mori
Klement TO3
(species unknown)
Unidentified sp.
Pseudomonas syringae pv. mori