Enterococcus faecalis
Orla-Jensen Sc. glyc. 0711
(species unknown)