Enterococcus faecalis
Orla-Jensen Sc. apis a60s
(species unknown)