Cytophaga xylanolytica
Breznak XM3
T
(species unknown)
Cytophaga xylanolytica
Cytophaga xylanolytica
XM3
T
(species unknown)