Proteus mirabilis
Proteus mirabilis
CDC S-17
(species unknown)
Lewis CDC S-17
(species unknown)
Proteus mirabilis