Facklamia hominis
Facklamia hominis
Rabe UW4
(species unknown)