Streptomyces mycarofaciens
Streptomyces mycarofaciens
Streptomyces mycarofaciens
KCC S-0939
(species unknown)
Streptomyces mycarofaciens
Streptomyces mycarofaciens
SF-837
(species unknown)