Aeromonas encheleia
Kersters IK-K-r-5-1
(species unknown)
Aeromonas encheleia