Aeromonas encheleia
Kersters IK-O-c-10-2
(species unknown)
Aeromonas encheleia