Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
(species unknown)
Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
K3
T
(species unknown)
Keddie K3
T
(species unknown)
Kurthia gibsonii
Kurthia gibsonii
(species unknown)
Kurthia gibsonii
(species unknown)
Kurthia gibsonii
S8
T
(species unknown)
strain S8
T
(species unknown)