Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
Esteve S176
(species unknown)
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
S176
(species unknown)