A 1881
T
(species unknown)
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
C. Esteve S181
T
(species unknown)
Aeromonas encheleia
(species unknown)
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
Esteve S181
T
(species unknown)
Aeromonas encheleia
Aeromonas encheleia
(species unknown)
Aeromonas encheleia
(species unknown)
S181
T
(species unknown)
strain S181
T
(species unknown)