Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae
CIRAD FLHOR PC7
(species unknown)
Xanthomonas sp.
Xanthomonas axonopodis pv. spondiae