Xanthomonas campestris pv. aberrans
Xanthomonas campestris pv. aberrans
Xanthomonas campestris pv. aberrans
Xanthomonas campestris pv. aberrans