Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
(species unknown)
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Helicobacter pylori
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
(species unknown)
K0045659
T
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Helicobacter pylori
(species unknown)
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-1876
T
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Royal Perth Hospital 13487
T
(species unknown)
RPH 13487
T
(species unknown)
strain Royal Perth Hospital 13487
T
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae