Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Helicobacter pylori
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-1875
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae