Actinomyces europaeus
Actinomyces europaeus
Actinomyces europaeus
Actinomyces europaeus
DMMZ 2241
T
(species unknown)
Actinomyces europaeus
Actinomyces europaeus